מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות המשתמשים ולקוחות האתר ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מטרתה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר ואת הזכויות והחובות של המשתמשים ושל חברי המאגר בנוגע למידע אישי שהם מגלים לאתר ולחברה, החברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע כמפורט במדיניות זו.

בכל גלישה או שימוש אחר באתרים, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאתה משתמש באתר באישורו של אחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך), ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר, באופן מיידי.

 1. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. במסגרת ההרשמה לניוזלטר /יצירת קשר / צ’ט וירטואלי תתבקש לספק פרטים אישיים לרבות שם, כתובת ודואר אלקטרוני. משתמש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א–1981, וכן כי החברה תשלח אליו חומר מקצועי, עדכונים והודעות שונות, ככל ויבחר לקבלם באופן מפורש בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין על מנת לספק שירות ומידע אודות המוצרים.
 2. דע כי חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.
 3. מובהר כי המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבקש לתקן את פרטיו או לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של החברה או לסרב לקבל עוד חומר כאמור לעיל, וכן יהיה זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ולבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו, כל זאת על ידי לחיצה על קישור הסרה המצורף לכל הודעת דוא”ל המשוגרת על ידי החברה ו/או על ידי פנייה לחברה בכתובת: שד’ ההסתדרות 162, מפרץ חיפה, ו/או בדוא”ל: marcom@kzb.co.il
 4. המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו באתר נמסר מרצונו החופשי וביוזמתו ולא חלה עליו חובה שבדין לעשות כן. ידוע למשתמש כי המידע שנמסר על ידו ישמש לצורך ניהול השירות והקשר עימו, הכל בכפוף להוראות כל דין.
 5. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת והתכתובות עם החברה מבוצעות באמצעים אלקטרוניים, החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן החברה איננה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. על כן, המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותה, ולפיכך, בכפוף לדין החל, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש בעקבות חשיפת המידע האמור.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שהתקבל על ידי המשתמש על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ו/או לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר ו/או לצורכי משלוח דיוור ישיר ואחר למשתמש, בין בעצמה ובין על ידי צדדים שלישיים (שיקבלו את המידע מהחברה), בכפוף להוראות כל דין. כמו-כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על מידע אגרגטיבי ללא התייחסות פרטנית למידע מזהה אישית הקשור למשתמש מסוים.
 7. מובהר ומוסכם על המשתמש כי החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו של המשתמש באתר או הרשום במאגר החברה לצדדים שלישיים לכל צורך שהוא והשימוש שיעשה על ידי צדדים שלישיים אלו לא יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה. אם ברצונך לא לשתף את פרטיך עם צדדים שלישיים לצרכיי שיווק ישיר הנך נדרש: להודיע לחברה כי אינך מעוניין לשתף מידע זה עם צדדים שלישיים לצרכיי שיווק ישיר, וזאת באמצעות שליחת בקשה בכתב (״בקשת ביטול״) בדוא”ל: marcom@kzb.co.il  והסרת שמך מרשימת התפוצה תטופל על ידי החברה תוך זמן סביר. מובהר בזאת כי הבקשה הינה לצורך הסרה מרשימת תפוצה לצדדים שלישיים לצרכי שיווק ישיר ולא לצורך הסרה מרשימת התפוצה של החברה ושירותיה. בקשת ביטול תחייב אך ורק ביחס לפרטים שלא הועברו על ידנו לצדדים שלישיים טרם הטיפול בבקשת הביטול.
 8. אנא שימו לב, אלא אם כן הוריתם אחרת, החברה שומרת את המידע שאותו היא אוספת למשך כל הזמן הדרוש לחברה כדי לספק את השירותים ובכדי לעמוד בחובותיה המשפטיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלה. החבר עשויה לתקן, לחדש או להסיר מידע חלקי או לא מדויק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה.
 9. החברה לא תעביר בעלות על פרטיו של משתמש באתר או הרשום במאגר החברה לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:
  • במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאי השימוש;
  • אם נעשה שימוש באתר על ידי משתמש לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין החברה, משתמש לצדדים שלישיים (לרבות קבלני משנה) המעניקים שירותים למשתמשים מטעם החברה ובלבד שהחברה תישאר אחראית לשימושים שעושים אותם צדדים שלישיים במידע כאמור.
 10. אנחנו לא שוכרים, מוכרים או משתפים את המידע האישי שלכם עם צדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש באתר. אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לחברות הבנות שלנו, לחברות כלולות, לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) אחסון או עיבוד המידע הזה עבור החברה (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לחברה עם הפעילות העסקית שלה, כדי לאמת את הגישה של המשתמש ולספק ולשפר את שירותי החברה; (ב) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ג) שיווק בדוא”ל, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.
 11. עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד. החברה רשאית לחסום שימוש באתר וגישה לתכניו במקרה בו יבחר משתמש לשנות את הגדרות הדפדפן ולסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה.
 12. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.
 13. הזכויות שלך במידע
  • הזכות לעיין במידע. הינך זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע של החברה, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשויך אליך.
  • הזכות לתיקון מידע. אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אל החברה, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.
  • למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אל החברה, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.
  • הזכות לבטל הסכמה. הינך זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות.
  • זכויות נוספות בקשר למידע. ייתכן שהינך זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אל החברה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. החברה תבדוק את פנייתך, ותשיב בהתאם.
  • גם אם החברה תמחק, תתקן מידע, או תקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, החברה בכל מקרה תוסיף ותשמור מידע שדרוש לה לשם ניהול האתר ועסקיה, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.
  • לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני: .PPA@justice.gov.il