תנאי שימוש באתר

אנו מברכים אותך על השימוש באתר www.kzb-kitchens.co.il (להלן: “האתר“).  חברת קצב מוצרי גומי טכניים (1987) בע”מ, אשר כוללת את כל עובדיה ואת החברות הקשורות בה, (להלן: “החברה“) פיתחה ומתחזקת את האתר על מנת להציג למתעניינים מידע לגביה ולגבי מוצריה. 

החברה מאפשרת גלישה ושימוש באתר זה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.  בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, או הרישום במאגר החברה, אתה מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שתנאי השימוש שלהלן יחייבו אותך, ממש כאילו חתמת עליהם. אם אינך מעוניין שתנאי שימוש אלה יחייבו אותך, אזי הינך מתבקש שלא לגשת לאתר ו/או להירשם למאגר החברה ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן: “המשתמש” או “הלקוח“) לבין החברה. על כן אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: “תנאי השימוש“) במלואן ובעיון רב לפני גישה ושימוש באתר זה. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן תנאים והוראות אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או עם קבלת הודעה על השינויים מהחברה, לפי המוקדם. המשך השימוש שלך באתר ו/או הרישום במאגר החברה ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות המפורטים להלן גם לאחר ששונו.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

אם יש לך שאלה כלשהי אנא צור /צרי קשר: marcom@kzb.co.il

כללי:

 1. האתר פותח, הוקם, מופעל ובבעלות החברה המאוגדת בישראל ומספרה 511216156 משדרות ההסתדרות 162, חיפה.
 2. “שימוש” באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, קבלת מוצרים ו/או שירותים וביצוע כל פעולה שהיא בהסתמך על האתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד החברה או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. למעט אם מצוין אחרת תנאי השימוש חלים על כל המשתמשים בכל השירותים הניתנים באתר.
 4. הפרסום באתר הינו הצגה כללית של פעילות החברה, מוצריה ושירותיה. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד והוא אינו מהווה הצעה לקניית המוצרים.
 5. השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המעתיקים, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 6. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמי צד שלישי. החברה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כהסכמה בחוות דעת או במידע המצוי באתר זה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. ייתכן כי באתרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכדומה. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין החברה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 7. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ובמאגר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים. החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.
 8. החברה אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.
 9. ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. המשתמש יהא אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליו לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם, במחשב האישי שלו ובציוד אחר העלול להוביל לשימוש בלתי מורשה בסיסמאות.
 10. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון, החברה תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 1. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר (לרבות ולא רק השם קצב מוצרי גומי ונגזרותיו, ולמעט סימני המסחר של המפרסמים והשותפים), עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, התפריטים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש החברה.
 2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר הן של החברה בלבד או של בעל הזכויות ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. המשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם על המשתמש שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לו כל זכות או בעלות על האתר או על החברה מסוג כלשהו.
 3. מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצרים בשירותי האתר והמאגר ו/או בתוצריהם ו/או בתפריטים (לרבות ולא רק התפריטים ו/או השירותים המותאמים אישית), שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים וסימנים מסחריים, הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי. החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם התכתובת עם המשתמשים והחברים באתר ובמאגר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתה ועיצובה של התכתובת וכן כל עניין או פרט הקשורים בה, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים. החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים בתכתובת, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.
 5. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 6. כל תשדורת או מידע אשר יעביר המשתמש לאתר או לחברה לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, לא תהיינה למשתמש הרשום כל זכויות קנייניות במידע והחברה תהיה רשאית לעשות בחומר כל שימוש כפי שיראה לה לנכון. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

אין להעתיק , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.

שונות:

 1. השירותים המוצגים באתר אינם מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 18. החברה אינה אוספת באופן מודע מידע אישי מילדים. אם הינכם מתחת לגיל 18, אתם מתבקשים להפסיק את שימושכם באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידו ועל ידי החברה. במקרה שבו נודע לחברה שמשתמש מתחת לגיל 18 שיתף כל מידע, החברה תמחק את אותו המידע. אם יש לכם סיבה כלשהי להאמין שילד מתחת לגיל 18 שיתף כל מידע עם החברה, אנא פנו אלינו בכתובת marcom@kzb.co.il.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. בכפוף לדין החל, במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזקף לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.
 3. על המידע המצוי באתר זה, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי.
 4. האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויתיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.
 5. כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה.
 6. לשון זכר נרשמה באתר מבחינת הנוחות בלבד וכל פנייה בלשון זכר משמעה לשון נקבה בהתאם.
 7. המשתמש מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי.
 8. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל: marcom@kzb.co.il או לטלפון: 04-8424499 כתובת בית העסק: שד’ ההסתדרות 162, מפרץ חיפה.